fbpx

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Spółka KORSOL Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Młyńskiej 8/1 (41-803 Zabrze), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000545490, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer NIP 6482773406, REGON nr 360863009.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie Pana/i danych oparte jest na właściwej, zgodnej zobowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Administrator przetwarza Pana/i dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przygotowywania zapytań ofertowych, realizacji dostaw lub płatności, obsługi reklamacji), w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym zapewnienia bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa- na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia,
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pana/i dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonych czynności np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie.

Pana/i dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane są przetwarzane dla celów opisanych powyżej i przechowywane nie dłużej niż przez okres ich przydatności do prowadzenia działalności gospodarczej lub do momentu otrzymania prośby o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych lub nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron z tytułu zrealizowanych zamówień, umów i/lub nie dłużej niż do upływu okresu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa związane z przechowywaniem informacji, zestawień, danych księgowych i/lub podatkowych.

Prawa osób w zakresie danych osobowych:

Na każdym etapie przetwarzania przez Administratora danych osobowych, ma Pan/i prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Administratora danych oraz uzyskania kopii tych danych; sprostowania swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25.05.2018 r. – Urząd Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pana/i danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Sposób realizacji praw:

Realizacja Pana/i praw odbywa się na wniosek złożony osobiście lub za pomocą poczty na podany powyżej adres Administratora, jak również poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakt

KORSOL” Sp. z o.o.

ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze

 Korsol wspiera:

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

  +48 601 501 386
  kornel.grzywocz@korsol.pl